A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2001. június 6., szerda

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve

Heraldika, Budapest, 2001., 274 oldal


Kézirat gyanántElőszó

A szabadkőművesség tizennyolcadik században történt szervezetté alakulásától fogva jelentős befolyást gyakorolt világszerte a társadalmi életre, minden területen. Erről egyes nyugati országokban helyes, pontos fogalmat alkottak. Magyarországon is igen fontos, irányító szerepet töltöttek be a szabadkőművesek az ország fejlődésében. Erről azonban a magyar társadalom mit sem tud. Alkotásaikról, amelyeket máig is nagy haszonnal élvez az ország nem tudják, hogy szabadkőműves alapítások. Ennek következtében a szabadkőművességről nem tudnak, vagy téves fogalmakat alakítottak ki. Egyes rosszindulatú emberek ezt a tudatlanságot ki is használják. A mai tanítási anyagból minden szinten hiányzik a szabadkőművesség tárgyalása. Még azok sem ismerik a szabadkőművességet, annak történetét, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség történetére, akiknek hivatásuk a történelem tanítása. A felsőoktatási intézetekben sem tanítják a szabadkőművesség történetét, még a történelem-szakos egyetemi hallgatók számára sem.

Tartalom

Előszó 3
A szabadkőműves eszmerendszer kialakulása, filozófiai gyökerei 5
A szabadkőművesség előzményei: az ókori piramisépítők, a középkori templomépítő céhek, a kereszteslovagok, a Loire-menti barlangok titkai, alkimisták, és rózsakeresztesek 21
A szabadkőművesség szervezetté alakulása, alkotmánya 40
A szabadkőművesség elterjedése a XVIII. században 59
Magyarok külföldi páholyokban a XVIII. században 76
A hazai szabadkőművesség kezdetei a XVIII. században 99
Az 1848-49-es szabadságharc emigrációjának szabadkőműves tevékenysége 114
A magyarországi szabadkőművesség a XIX. század második felétől 1920-ig 134
A betiltott magyar szabadkőművesség 1920 és 1945 között 161
A magyar szabadkőművesség története 1945-től 183
Időrendi táblázat a szabadkőművesség történetének áttekintéséhez 202
Néhány más szabadkőműves 230
Válogatott irodalom jegyzéke 234
Szabadkőművesi páholyaink 237
Néhány gyakorta használatos szabadkőműves kifejezés 264
Tartalomjegyzék 273


ISBN-szám: 963-858-535-8
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918-1950

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918-1950

Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2001.Olvasható részlet: http://www.nagyoriens.hu/node/11

Nagy Attila: Lopakodó szabadkőművesség képes bibliája

Nagy Attila: Lopakodó szabadkőművesség képes bibliája

Uropath Bt., 2001, Debrecen.

A civisváros ellen kétfrontos támadás zajlik, amelyben végveszélybe kerül a város természeti és építészeti környezete. Az egyetem rektorának tudtával világbanki hitelből a Nagyerdőben a mágikus nevű Élettudományi Központ memmutberuházása körvonalazódik, ugyanitt luxus lakópark terveiről szólnak a hírek. Eközben a városközpont egy Hirosímát meghazudtoló pusztítás után legújabbkori szabadkőműves igények szerint épül át, ahol az emberek újjáfaragása is megtörténhet. Eddig bízva hittük, hogy Isten teremtményei vagyunk, de a média már-már képes elhitetni, hogy az ember erdendően csak egy csiszolatlan kő. Ennek keménységétől függően az elmúlt évtizedekben sokakból sikerült az öntudatos szocialista embertípust megformálni. Mintha az ezredvégen e megkezdett alkotás továbbfaragása lenne időszerű. Így lépett át Debrecen az újkor kőkorszakába, amikor hovatovább az egész várost elborítja a műkő, és a (városfejlesztési terben is buzgón idézett) tartós erőforrások tűzijátéknyi villanással semmisülnek meg.Kapcsolódó cikk: http://www.168ora.hu/cikk.php?id=8161

2001. június 1., péntek

Robbins Landon, H. C. : 1791, Mozart utolsó éve

Robbins Landon, H. C. : 1791
Mozart utolsó éve

Fordító: Győri László

Corvina Kiadó, 2001. 220 oldal

Sorozatcím: Faktum

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Recenziója Breuer János: Amadeus vendége.
http://szkp4.blogspot.com/2001/06/breuer-janos-amadeus-vendege.html

Tartalom

Előszó 7
Előszó a magyar kiadáshoz 11
A fordító megjegyzései 12
Koronázás Frankfurtban 13
Bécs, Mozart városa 26
Hangversenyélet az osztrák fővárosban 38
Tánczene az udvarnak 53
Új utak: a Steophanskirche karnagya 62
A szabadkőművesség alkonya 70
Rekviem falusi megrendelésre 83
Prágai utazás 93
Koronázási napló 114
A varázsfuvola 135
A kezdet 135
Az üzenet 140
Az ősbemutató 150
A végzetes betegség 162
Legendák és elméletek 189
Az 1791 novembere előtti betegségek 193
A végső betegség 195
Konstanze védelmében 200

Kelet 2001.

-: Kelet 2001.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2001, 80 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos közlönye

Felelős szerkesztő: Zalán Tibor

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Tartalomjegyzék

Gondolatok a kulturantropologiáról 2
Első nemzeti intézményeink megalakulása és a szabadkőművesek 6
Az Acatia 13
Széchenyi Ferenc 21
Háború és béke (részlet) 36
A szabadkőműves páholyban 45
Rólunk szól-e a mese 48
A céhbehívó táblák 51
Korunk etikája 55
A titkok titka 59
Egy mese és szabadkőműves olvasata 61
Magyar szabadkőműves béketörekvések a világégés idején 64
A Hiram-kulcs - Fáraók, szabadkőművesség és Jézus titkos irattekercsei 70
Mit nyit a Hiram-kulcs? 76

Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?

: Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?

Reader's Digest Kiadó, Budapest, 2001, 304 oldal

A Reader's Digest Kiadó ezzel az ismeretterjesztő kötettel kezdi meg magyar tárgyú munkáinak közreadását. A szerzőpáros gazdagon és igényesen illusztrált könyvében a magyar nemzet históriájából kiemel hetven fontos eseményt, és ezeket időrendbe sorolva, rövid cikkekben ismerteti. Az első esemény A magyarság vándorlásáról szóló összefoglalás, amely az Urál vidéki őshazától az etelközi táborozásig követi nyomon a magyar nép útját. Hasonlóképp röviden-velősen (dupla oldalakon) számolnak be az ősi hitvilágról, illetve a honfoglalás előtti Kárpát-medence népeinek históriájáról, és ezután kerül sor a honfoglalás, majd a kalandozások korának áttekintésére. A soron következő fejezetekben a szerzők a történelem folyamából rendre kiemelik az ezer éves Magyarország sorsfordító eseményeit, Szent István államalapításától Dobó István egri diadalán és a 19. század végi árvízvédelmi munkák eredményein át 1990-ig, a szabad választásokig, illetve a rendszerváltozás nehézségeüg Valamennyi dupla oldalas cikk föltárja a kiválasztott téma hátterét, megvilágítja előzményeit, majd adatokban gazdag, pontos leírását adja, végül elhelyezi az eseményt a nemzeti múlt összefüggéseiben. Igen gazdag és értékes a kötet képanyaga, amely alapvetően reprodukciókból, illetve színes fantáziarajzokból áll. Néhány életrajzi cikk, illetve fogalomkifejtő miniesszé illeszkedik az adott fejezetbe (pl. a szabadkőművességről, a Nemzeti Színház születéséről, a Ganz gyár megalapításáról, a tiszaeszlári perről stb.). A kötetet történelmi és művelődéstörténeti kronológia, a magyar királyok és erdélyi fejedelmek táblázata, valamint név- és tárgymutató zárja. A kiadvány nem szisztematikus áttekintés a magyar történelemről, hanem - mint a szerzők í rják - 'a nemzeti történelem klasszikus témájában is a korunkra jellemző gyors tájékozódást és vizuális beállítottságot szolgálja'. - Elsősorban iskolai könyvtárakban érdemes elhelyezni, a fiatalok történelem iránti érdeklőd ését támaszthatja fől.

Cím: Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?
Alcím: Reader's Digest válogatás : [70 esemény, amely sorsfordulót jelentett a magyar történelemben]
Szerző: Falcsik Mária (1956-)
Egyéb szerző: Száray Miklós (szerző ) -Jahn, Stefanie (fotó ) -Kopek Rita (festő) (1952-) (ill. )
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: Magyarország - Történelem 10-20. sz. - Tanulmányok
Őstörténet, magyar - Tanulmányok
ISBN: 963-8475-54-4
ETO: 943.9(089.3)
Raktárszám: 943.9
ÚK szám: 200203227
Kiadás: Budapest,Reader's Digest K.,2001
Egyéb: 304 p.
28 cm

Trocase, Francois: Ausztria-Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabadkőművesség által

Trocase, Francois: Ausztria-Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabadkőművesség által
Történelmi forrásmű

Interseas Editions, 2001, 416 oldal

Fordító: Mónus ÁronISBN-szám: 1-901-338-04-5
Kötéstípus: Vászon


Tartalom

Képjegyzék 8
A fordító előszava 11
Bevezető 21
Egy birodalom sorsa

Általános áttekintés 25
Az uralkodóház 37
A haláltusa 45

A közigazgatás

A bürokratikus hivatalnokrendszer 53
Tények és más dolgok 57
Az igazságszolgáltatás 61
Az államrendőrség 65
A Bastille-ok 69
Az újságírók 71

A gazdasági és társadalmi viszonyok

Általános áttekintés 81
A nagybirtok 83
A nagybirtokos politikai befolyása 89
A földet terhelő adósságok 91
A társadalmi állapot 93
A mezőgazdaság és az ipar 99
Az állam pénzügyei 101
A pénzrendszer 107
A külkereskedelem 111

A szocializmus

A szocialista háborgások 119
Az állami "szocializmus" 123
A munkások bére 127
A nők munkája 135
A köztisztviselők és a kispolgárok 141
A szocializmus és a zsidók 143

A zsidó Ausztria

Általános áttekintés 149
Ausztria meghódítása a zsidók által 153
Kizsákmányolók és kizsákmányoltak 163
Az elcsábítások 169
Az antiszemita mozgalom 177
Állásfoglalások a zsidók mellett 191
A zsidók lesznek Európa urai? 199

A nacionalista mozgalom

A népi áramlatok 211
A pángermán propaganda 217
Szlávok (csehek) és németek 231
A szlovénok 239
Az irredenta Olaszország 241

A lengyelek és a ruszinok

A lengyel elzárkózás a birodalomban 249
A ruszinok 253
A közoktatás 257
Reminiszcenciák 261
Összegzés 265

Magyarország

Általános áttekintés 269
Magyarország államszövetsége Ausztriával 271
A zsidó Magyarország 275
A nemzetiségi küzdelmek 279
A románok 281
A horvátok 283

Az osztrák-magyar hadsereg háború esetén

Általános áttekintés 287
A katonai újjászervezés Sadowa után 289
A hadgyakorlatok 293
A zsidók a hadseregben 295
A nacionalista harcok befolyása az osztrák-magyar hadseregre 297

Ausztria-Magyarország az európai sakktáblán

Ausztria és a nemzetiségek 309
Ausztria és Németország 313
Németország 321
Ausztria belpolitikájának hatása külpolitikájára 325
Franciaország és Oroszország 329
Olaszország 333
Ausztria és Franciaország 335
Oroszország és Ausztria 337
A keresztény Kelet 339

Ausztria-Magyarország keleti irányú törekvései

Általános áttekintés 345
A háborgások a balkáni államokban 349
A zsidók Szalonikiban 353
Bosznia és Hercegovina 357

Az osztrák sajtó

Az osztrák sajtó története 365
A zsidó sajtó 369
A zsidó ellenes sajtó 375
A bécsi sajtó jelenlegi magatartása 379
Közigazgatás és sajtó 385

A francia tőke Ausztria-Magyarországon

A tőkebefektetés terjedelme 389
A bécsi tőzsde 393
A járadékok és a különféle értékpapírok 395

Áttekintés és összefoglalás

Tanulságok 409

Barrett, David V.: Titkos társaságok

Barrett, David V.: Titkos társaságok

Alcím: az ősiektől és rejtettektől a modernekig és álcázottakig

Gold Book Kft., Debrecen, [2001], 319 oldal


ISBN-szám: 963-9248-94-0
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötésFülszöveg

Az emberiség ismert történelmét a kezdetektől végigkíséri egy ismeretlen, rejtett, ezoterikus történelem is, melynek igazi feldolgozása csak a XX. század végén kezdődhetett el. Ez a történelem a háttérben működő erők, a teremtés és az univerzum titkait ismerő láthatatlan kiválasztottak s az általuk irányított, titkosnak nevezett, valamelyest mégis közismert társaságok, rendek és szekták története. David V. Barrett rendkívül alapos, objektív áttekintést nyújt az európai gondolkodást nyíltan vagy burkoltan meghatározó titkos és kevésbé titkos társaságok történetéről, alapítőik, vezetőik és mestereik tanairól, a gnosztiuksoktól kezdve a szabadkőműveseken át a náci okkultistákig, Hermész Triszemgisztosztól kezdve Alaister Crowleyen át Adolf Hitlerig. A Titkos társaságok azonban nem áll meg a történelmi háttér részletes felvázolásánál és a titkos társaságok tanainak bemutatásáról, hanem továbbmegy, és bepillantást enged abba, hogyan hatnak még ma is életünkre a politika, a gazdaság és a közigazgatás átszövése - és esetenként korrumpálása - révén olyan erők, melyeknek létezését nem is sejtenénk.


Tartalom

Köszönetnyilvánítás 7
Bevezetés 9
A gyökerek 21
A reneszánsztól az értelem koráig 73
A szabadkőművesség 111
Az Ezoterikus Társaságok újjászületése 171
A titkos társaságok sötét oldala 223
Az örök keresés 251
Kóda 287
Kronológia 289
Jegyzetek 295
Hasznos címek 309
Bibliográfia 311

Poncins, Léon de: A forradalom titkos erői: szabadkőművesség, zsidóság

Poncins, Léon de: A forradalom titkos erői: szabadkőművesség, zsidóság

Gede Testvérek Bt., Budapest, 2001, 192 oldal

Fordító: vitéz Dr. Endre László

ISBN-szám: 963-9298-21-2
Kötéstípus: Ragasztott papírkötésTartalom

Előszó 3
Mi a szabadkőművesség 11
A szabadkőművesség a látszat szerint 15
A szabadkőművesség meghatározása 15
A szabadkőművesség eredete 16
A szabadkőművesség szervezete 17
A látható szervezet 17
A grádusok (fokozatok) titkos szervezete 18
A világ szabadkőművességének forradalmi szerepe 21
A szabadkőművesség forradalmi szerepe 1789-1792-ig 23
A forradalmi eszme előkészítése 25
Az eszmék terjesztése 27
A szabadkőművesség aktív forradalmi szerepe 28
A szabadkőművesség és a rémuralom 29
A szabadkőművesség szerepe a francia politikában 1795-től napjainkig 30
A szabadkőművesség Portugáliában 44
A szabadkőművesség Spanyolországban 47
A szabadkőművesség Olaszországban 51
A szabadkőművesség Magyarországon 55
A szabadkőművesség és a világháború 63
A szarajevói merénylet 64
A szabadkőműves háború 72
A szabadkőművesség a valóságban 74
A szabadkőművesség szervezete 75
A szabadkőművesség eredete 75
A szabadkőművesség célja 75
A szabadkőművesség cselekvési módjai 77
A szabadkőművesség titkos szervezete 78
Szabadkőműves írások, melyek a szabadkőművesség világegységét bizonyítják 86
A zsidó befolyás a szabadkőművességre 90
A szabadkőművesség eredete és a zsidóság 90
A zsidó irányítás bizonyítása 93
Bevezetés a zsidókérdésbe 98
A zsidóság forradalmi szerepe a világon 99
A zsidóság szerepe az orosz bolsevizmusban 104
A zsidóság befolyása a világon 125
A zsidók és a szocializmus 124
A zsidóság és a gazdasági élet 127
A zsidóság és a sajtó 132
A zsidóság befolyása a társadalmi életben 137
A zsidóság szervezete 138
A zsidók és nem zsidók közti ellenségeskedés általános okai 140
A zsidó faj 142
A Talmud 151
A zsidó szervezetek 156
A Kahal 158
Alliance Israelite Universelle. (Zsidó világszövetség) 163
A Bnai Brith-ek 164
A zsidó befolyás a modern életben 167
Konkluzió 174
Általános összefoglalás 181
Függelék 189

Népszerű könyvek

Blogarchívum