A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1998. október 1., csütörtök

Kelet 1998. 2. szám

-: Kelet 1998. 2. szám

Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy, Budapest, 1998, oldal

A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - XLI. évfolyam, 2. szám

Főszerkesztő: Gion NándorSzármazási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

1998. június 7., vasárnap

Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei 2. kötet

Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei 2. kötet

[A magyarországi szabadkőműves páholyok tagjainak névsora 1868-tól 1920-ig]

[magánkiadás], [Budapest], [1998], 397 oldal

1998. június 6., szombat

Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok

Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok

A magyarországi szabadkőművesekről

Talentum Kiadó, 1998, Budapest, 173 oldal

ISBN-szám: 963-645-010-2
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés

`A 250 éves magyar szabadkőművesség történetének megírására irodalomtörténeti tanulmányaim inspiráltak. Több mint húsz évvel ezelőtt írtam meg Kazinczy és Batsányi c. drámámat arról, hogy kiélezett történelmi- politikai helyzetekben milyen különbözően viselkedik a magyar értelmiség. A korszak irodalmi termékeinek olvasásakor került kezembe Pálóczi Horváth Ádámnak 1792-ben megjelent Felfedezett titok c. könyve, amely az első és mindmáig egyetlen magyar szabadkőműves regény. Némi változtatással innen kölcsönöztem ennek a `regényes` történetnek a címét, hiszen több mint kétszáz évvel később valamit újra föl kell fedeznünk, azaz ha titokról van szó, akkor mai szóhasználattal fölfednünk...`


A Könyvtárellátó recenziója

Sumonyi Zoltán kötete az 1700-as évektől napjainkig tekinti át a szabadkőműves mozgalom hazai történetét. A mű címe Pálóczi Horváth Ádám 1792-ben megjelent Felfedezett titok (881638) című regényére utal. Pálóczi munkája akkor névtelenül jelent meg és a szabadkőművesség rajzát nyújtotta regényes formában. Innen vette ?kölcsön? Sumonyi Zoltán jelen kötete címét. Az olvasmányos munka a szabadkőművesség történeti tudnivalóival, a páholyok életével, a külföldi kapcsolatokkal egyaránt megismerteti az olvasót. Közben ki-kiviláglik a korabeli ország politikai hangulata, jelentős magyar írók és költők, tudósok szabadkőműves tevékenysége. Mint annyi minden mást, így a szabadkőműves páholyok működését is betiltották 1950-ben, természetesen a tagok továbbra is összejártak, csak már magánlakások adtak otthont beszélgetéseiknek. A kötet végén az 1920-1938 közötti időszakban illegálisan működő szabadkőművesek névsora áll és a felhasznált irodalom. Sumonyi Zoltán könyve - a téma magas fokú ismeretterjesztő darabja.Olvasható: VIII. fejezet - A XX. század elrablása

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1918/szabkfre/szabkomu.hun

vagy

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1918/szabkomu.hun

Tartalom

"A Generális-kaszálón a Vár alatt" 7

Bevezetés 7
"Az özvegy fiai" 10
A bizonyos és bizonytalan kezdet 10
A "családfa" megrajzolása 14
Ki volt Hirám Abif? 15
"Az angol évszázad" 19
"A csukló és az ujjak" 25
"Felfedezett titok" 28
Bécsi előzmények 28
A magyar alapítású Draskovich-féle rendszer 35
A magyar korona alá tartozó megyék Szabadság páholyának rendje 40
Az új főhatóság közgyűlései 43
Közbevetőleg: Draskovich "missziós útjai" 49
A magyarországi tartományi páholy 52
Az osztrák országos nagypáholy 52
Pálffy kettős szorításban 60
"Az első ártatlanság elvesztése" 65
A második "ártatlanság" elvesztése 75
Ima a pesti Nagyszívűségben 75
Közbevetőleg: a költők 76
Spionok ideje 81
A páholyok lehetőségei 91
Olvasókörök 93
A hirtelen halál 97
Föld alatt - ég alatt 107
A kapitány utóvédharcai 107
"Keresztelő János prédikációja" 112
Új fejezet kezdődik 116
A második nagy fejezet 122
Két páholy - két rendszer: Pulszky és Türr 122
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 127
A XX. század elrablása 138
"Kezeink elválnak..." 140
A "sivatagi vándorlás" 143
Egy kis pihenő - egy korty víz 150
A hosszú vándorlás 157
A megkésett XX. század és a szabadkőművesség 160
Fénygyújtások Budapest Keletén 160
Hogyan tovább? 161
Felhasznált irodalom 163
Függelék 164


A könyv kibővített változata: http://szkp2.blogspot.com/2008/12/sumonyi-zoltan-magyar-szabadkomuvesek.html

Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok

Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988, Budapest

A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Németh József.Kötés: papír
Oldalszám: 340

Fülszöveg

A titok, melynek felfedezését e könyv címe ígéri, a szabadkőműveseké. A szabadkőművesség jellege, történeti szerepe koronkét változó, 18. század végi felvirágzása idején egyértelműen pozitív, haladó szerepet töltött be. A testvériséget emlegette a kiváltságok és kiáltó ellentétek világában. A türelmet és világos gondolkozást a vallási fanatizmussal és az egyházi hatalommal szemben. Elvileg az eredendő egyenlőséget a ténylegesen oly eltérő pozíciójú emberek között. Egy körbe hozta a nemest és nem nemest, aki - bár csak itt és csak elvileg - a másikkal egyenrangú félként állt szemben.Méghozzá a kiválasztottak, az elit össztetartozásának tudatában, a misztikus ceremóniák és névtelenség biztonságos, feszélyezettséget oldó s egyben rejtélyesen vonzó légkörében.Tartalom

Horváth Ádám és a szabadkőművesség (Németh József) 5

Felfedezett titkok, azaz vallástétele egy olyan tudós ifjúnak, aki sokáig igyekezett rajta, hogy frajmaurer lehessen, sokat kitanult, el is ment feltett útjában a legutolsó pontik, minden próbákon átalesett, de célját csakugyan el nem érhette, s miért nem érhette

Beszéli a vallástételt az ifjú, halála előtt kevéssel. 25

Jelentés 27

Felfedezett titok 31

Jegyzetek 331Ismertető: Hungarológiai Értesítő, 1990-1993. XII. évfolyam 3-4. szám

Németh József jóvoltából valódi ritkaságot tesz közzé a Szépirodalmi Kiadó méltán népszerű sorozata. Az irodalmi köztudatban jobbára csak az Ötödfélszáz énekek révén ismert Pálóczi Horváth Ádámnak ezúttal olyan munkája jelent meg, amely csak a legpatinásabb könyvtárakban található. A Felfedezett titok a kor érzelmes irodalmi áramlatába jól illő szentimentális regény, azonban története jóval túlmutat a bánatos ifjú szerelmén és halálán. A titok ugyanis a szabadkőművesség, amelynek jelentős szerepe volt Pálóczi Horváth életében.


Bevezető tanulmányában Németh József Pálóczi Horváth életének és a szabadkőművességhez való kapcsolatának titkait igyekszik feltárni. Levelezésekből, rejtett utalásokból bontakozik ki előttünk a szerző szabadkőműves páholytagságának története, a kortárs írókkal való barátsága. Az életrajz jobb megismeréséhez pedig maga a regény szolgál - számos önéletrajzi elem beiktatásával - adalékul, egyszersmind meggyőző bizonyítékot szolgáltat a regény eredetisége mellett. Mint szabadkőműves vallomástétel Báróczi Sándor két évtizeddel később fordított műve (A mos-
tani adeptus vagyis a szabadkőművességnek valóságos titkai) mellé állítható, de ott a helye a XVIII. századi magyar szentimentális regények sorában is.

A gondosan sajtó alá rendezett és, adatgazdag előszóval ellátott kötet egyetlen hiányossága, hogy nem ad szakirodalmi eligazítást a szerző iránt érdeklődő laikus olvasónak.

Németh S. Katalin
 
Forrás: http://epa.oszk.hu/01300/01361/00025/pdf/90-93_3-4_005-166.pdf

[Márton László (szerk.):] Szabadkőműves gondolatok

[Márton László (szerk.):] Szabadkőműves gondolatok

Belvárosi (3. jav. és bőv. kiadásban), 1998, Budapest, 209 oldalISBN-szám: 963-9114-00-6
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés

Ez a könyv a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy kötelékébe tartozó SAS páholy támogatásával készült


Tartalom

Márton László: Útikalauz kőművesországba 7

Eredet

A kőműves kötelmei 21
Anderson alkotmánya 25
Jacques Oréfice: Anderson utódai 33
Nacsády Péter: A magyar szabadkőművesség rövid története 40
Polányi Károly: A Galilei-kör öröksége 62
Sáry Gyula: A kiátkozástól a párbeszédig 70

Eszmék

Németh Sándor: Szabadkőművesség és polgárosodás 80
Michel Barat: Testvériség: az egyetemes a sajátos mélyén 90
Ditrói Ákos: Szabadkőművesség, hatalom, geopolitika 97
Pók Lajos: Szabadkőművesség - 1990 107
Papp Oszkár: A szabadkőműves szemlélet gyökereiről 118
Szira Tamás: Protestáns, katolikus, szabadkőműves munkaerkölcs 124

Alkotók

Vidor Ferenc: Az építészeti szimbolika tér-idő háttere 140
Mezei Ottó: A szimbolizmus új értelmezése Csontvárynál 156
Gábel József: Mannheim Károly és a hungaro-marxizmus 170
Pomogáts Béla: Tamási Áron elbeszéléseinek architektúrája 177
Veres András: Ady Endre és a szabadkőművesség 187
Nacsády András: Hermész, a titkok őre 196

Wirth, Oswald: A szabadkőművesség okkult szimbólumai

Wirth, Oswald: A szabadkőművesség okkult szimbólumai

Édesvíz Kiadó, 1998, Budapest, 102 oldal

Fordító: Kutor Tünde

Fülszöveg

A szabadkőművességről köztudott, hogy az emberiség testvéri összetartozását hirdetik, és emberbaráti tevékenységet folytatnak. Céljuk az ideális világrend megteremtése. A mozgalom hivatalosan 1717-ben jött létre Angliában. A XVIII. század végére már Európa-szerte működtek szervezetei, az ún. páholyok. Magyarországon az első páholy Eperjesen alakult, ennek tagja volt Kazinczy és Kölcsey is. A szabadkőművesség gyökerei messzire nyúlnak vissza. James Anderson presbiteriánus lelkész szerint magáig Ádámig, az első emberig. Gotthold Ephraim Lessing úgy véli, hogy "a szabadkőművesség mindig létezett, és éppen olyan öreg, mint a legöregebb polgári társadalom". Sokan a középkori kőfaragó céheket tekintik közvetlen elődjének. Azt azonban kevesen tudják, hogy a szabadkőművesség legmélyebb lényege szimbolikájában jut kifejezésre, amely a misztériumvallások és az alkímia szimbólumvilágával rokon. Oswald Wirth (1860-1943) neves okkultista művét mindazoknak ajánljuk, akik a "jelképek erdejében" eligazodni vágynak.Oldalszám: 102
Kiadás éve: 1998
ISBN: 9789635283101
Nyelv: magyar
Kötés módja: fűzött
Szélesség: 117 mm
Magasság: 193 mm
Vastagság: 10 mm


Tartalom

Előszó 5
Címoldal rajzunk 11
A Fénylő Delta 19
A zodiákus 23
A két Oszlop 31
A Planetáris Pentagramma 45
A Szerszámok 59
A Bölcsek Köve 73
Koponya és Akáclomb 79
A Mozaikpadló 87
A Szövetség Lánca 91
Összegzés 97

Poór János: Hajnóczy József

Poór János: Hajnóczy József

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998, 220 oldal

Sorozat: Magyar Szabadelvűek
ISBN-szám: 963-7476-88-1


Tartalom

...
Hajnóczy József műveiből
...
A szabadkőművesség 147-148
...

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus

Balassi Kiadó, Budapest, 1998., 346 oldal

ISBN-szám: 963-506-231-1Tartalom

...

Vihorláti Nándor: Szabadkőművesség, szocializmus és anarchizmus 198 - 200

...

Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei

Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei

I. kötet

A magyarországi szabadkőművesek mozgalma és külföldi kapcsolatai 1920-1937-ig

[magánkiadás, Varga I.], [Budapest], [1998], 109 oldal

Kötéstípus: Ragasztott papírkötés

Gassmann, Lothar: Jehova Tanúi, Történetük, tanításuk, értékelésük

Gassmann, Lothar: Jehova Tanúi, Történetük, tanításuk, értékelésük

Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, Budapest, 1998., 232 oldal

ISBN-szám: 963-901-285-8


Tartalom

...
Kapcsolat a szabadkőművességgel 23 - 24
...

1998. február 1., vasárnap

Kelet 1998. 1. szám

-: Kelet 1998. 1. szám

Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy, Budapest, 1998, oldal

A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - XLI. évfolyam, 1. szám

Főszerkesztő: Gion Nándor


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Népszerű könyvek

Blogarchívum