A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1993. június 16., szerda

Lőrincz László (szerk.): Felvilágosodás és forradalom

Lőrincz László (szerk.): Felvilágosodás és forradalom

Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest, 1993, 227 oldal

ISBN-szám: 963-04-2864-4


Tartalom

...
A szabadkőművesek 89 - 91.
...

1993. június 6., vasárnap

Márton László (szerk.): Szabadkőműves gondolatok

Márton László (szerk.): Szabadkőműves gondolatok

Belvárosi Kiadó, 1993, BudapestEz a könyv a Grand Orient de France és a Grand Loge de France támogatásával készült

Tartalom

Márton László: Útikalauz kőművesországba 7

Eredet

A kőműves kötelmei 21
Anderson alkotmánya 25
Jacques Oréfice: Anderson utódai 31
Nacsády Péter: A magyar szabadkőművesség rövid története 37
Polányi Károly: A Galilei-kör öröksége 56


Eszmék

Németh Sándor: Szabadkőművesség és polgárosodás 64
Michel Barat: Testvériség: az egyetemes a sajátos mélyén 72
Ditrói Ákos: Szabadkőművesség, hatalom, geopolitika 78
Pók Lajos: Szabadkőművesség - 1990 87
Papp Oszkár: A szabadkőműves szemlélet gyökereiről 97


Alkotók

Vidor Ferenc: Az építészeti szimbolika tér-idő háttere 104
Mezei Ottó: A szimbolizmus új értelmezése Csontvárynál 117
Gábel József: Mannheim Károly és a hungaro-marxizmus 130
Pomogáts Béla: Tamási Áron elbeszéléseinek architektúrája 136
Nacsády András: Hermész, a titkok őre 145

A kötet szerzői 158

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Akadémiai Kiadó, 1993, Budapest, 469 oldal

Reprint sorozat, hasonmás kiadásTartalom

Bevezetés 3
A szabadkőműveség alapelve 3
Titkos társulatok
A templomosok
A Fehme
Czéhek
Kőművesek czéhe
Az elfogadott kőművesek
Comenius befolyása
A páholy átalakulása
A páholyok gyűlése
Az első nagypáholy
A régi kötelmek
A szabadkőművesi világszövetség
A szabadkőművesség terjesztése
A szabadkőművesség szervezete
Cz. páholy Bécsben
A bőkezűek páholya Bécsben
A három szívhez cz. páholy Bécsben
A titoktartás
A papis
A jegyzőkönyv
A szabadkőművesség kihatása
A páholy hatása
Kazinczy a szabadkőművességről
A testvérek előnyei
A páholy külhatása
Közállapotok Mária Terézia alatt
A felvilágosodás kezdete
Van Swieten
Gebler, Martini, Birkenstock, Rieger
A Jezsuitarend feloszlatása
Alchemisták, rózsakeresztesek
Magas fokok
A skót fok
A Clermont-féle rendszer
Hohnson
Hund báró és a templomos rendszer
Szt. Pölteni főkáptalan
A templomos rendszer szervezete
A prágai praefectura

I. korszak 1750-1771. 27
Magyar közállapotok
A 3. oszlophoz és a 4. holdhoz Brassón
Szt.-Andráshoz Nagyszebenben
Az erényes utazóhoz Eperjesen
A hallgatagsághoz Pozsonyban
Katonai páholy Pesten

II. korszak 1771-1775. 36

A templomos rendszer 48
A rendszerek terjedése
A prágai praefectura
A prágai tescheni, halicsi páholyok
A bécsi nagycomturság
A szentelt buzgalom Nagy-Szebenben
A Szt.-Andráshoz Nagy-Szebenben
A Nagyszebeni káptalan
A három horgonyhoz Nagyszebenben
A 3 oszlophoz Brassón
A 4 holdhoz Brassón

A Draskovich-féle rendszer 78
Gr. Nicsky István
Gr. Draskovich János
Alapszabály
Közgyűlés 1775-ben
Közgyűlés 1777-ben
Szervezet
A szövetség főczélja
Közgyűlés 1778-ban
1779-ben
Draskovich visszalép
A szabadsághoz Varasdon
Az eszélyességhez Zágrábban
A hadibarátsághoz Glinán
A likai páholy
A legyőzhetetlen Aussigban
Az éberséghez Eszéken
A körösi páholy
A hallgatagsághoz Pozsonyban
A nagyszívűséghez Budapesten
A budai páholy
A 3 fehér liliomhoz Temesvártt

A lengyel eredetű páholyok 111
Az erényes utazóhoz Eperjesen
Eperjesi női páholy
Az erényes emberbarátokhoz Selmeczbányán
A szepesi páholy
Az égő bokorhoz Kassán
A Hadik-ezred páholya

A berlini rendszer 117
Tartományi páholy Bécsben
Bécsi páholyok
Az arany szarvashoz Monyorókeréken
Az arany kerékhez Monyorókeréken
A három sárkányhoz Varasdon
A barátsághoz Varasdon
A biztonsághoz Pozsonyban

IV. korszak 1781-1785. 181

A magyar tartományi páholy 181
A 18. század korszelleme
II. József
Reformjai
Az osztrák tartományi páholy
Az osztrák nagypáholy
Az osztrák tartományi páholy
A cseh, halicsei, lombardiai, németalföldi
A magyar tartományi páholy
Gr. Draskovich nagymester
Gr. Pálffy nagymester
Szabadkőművesi reform pátens
A nagyszívűséghez Pesten
A hallgatagsághoz Pozsonyban és Budán
Az egyesüléshez Pozsonyban
A biztonsághoz Pozsonyban
Az első ártatlansághoz Budán
Szt. Sándor a 8 ezüst horgonyhoz Pesten
Az erényes utazóhoz Eperjesen
Az alvó oroszlánhoz Eperjesen
A s.-a.-ujhelyi páholy
Az erélyes világpolgárhoz Miskolczon
Azerényes emberbarátok Selmeczbányán
Az erényes zarándokhoz B. Gyarmaton
A koronázott reményhez Beszterczebányán
Az arany kerékhez Monyorókeréken
A barátsághoz Varasdon
A szabadsághoz Varasdon
A jó tanács Varasdon
Az éberséghez Eszéken
A 3 fehér liliomhoz Temesvárott
Az eszélyességhez Zágrábon
A vitézséghez Károlyvárosban
A szép csillaghoz Bittaszéken
Nagyváradi páholy
Zalai páholy
Tétényi páholy

Az erdélyi tartományi páholy 239
Szt. Andráshoz Nagyszebenben
A 3 oszlophoz Brassón
Az igaz egyetértéshez K. Vásárhelyen
A szentelt buzgalomhoz Nagyszebenben
A kolozsvári páholy
Az erényes világpolgárokhoz Filippolban

V. korszak, 1786-1790 259

A magyar tartományi páholy 259
A reform-pátens hatása Bécsben
Uj osztrák tartományi páholy
A cseh tartományi páholy
Uj rendi igazgatóság
A magyar tartományi páholy
Az első ártatlansághoz Budán
A hallgatagsághoz Budán
A nagyszívűséghez Pesten
Szt. Borbálához Pesten
Az eszélyességhez Zágrábon
Az erőhöz Károlyvároson
A szép csillaghoz Báttaszéken
A pécsi páholy
Az égő bokorhoz Kassán
Az alvó oroszlánhoz Eperjesen

Az erdélyi tartományi páholy 305
Szt. Andráshoz Nagyszebenben
Nagyszebeni fiók-páholy
A 3 ágyúhoz Filippólban

VI. korszak, 1790-1794 325

A magyar tartományi páholybeli páholyok 325
II. Lipót
I. Ferencz
A bécsi páholyok
Az eszélyességhez Zágrábon
A nagyszívűséghez Pesten
Az egyesüléshez Pozsonyban
A koronázott reményhez Besztercebányán
Az erényes emberbarátok Selmeczbányán
Az erényes zarándokhoz B.-Gyarmaton
Az égő bokorhoz Kassán
A rettenthetetlen erényhez Kassán
Az erényes világpolgárhoz Miskolczon
A jó tanácshoz Zalaegerszegen
Az éberséghez Eszéken
A kolozsvári páholy
A 3 oszlophoz Brassón
A Szt. Andráshoz Nagyszebenben
A becsületességhez Álmosdon
A rahói páholy

A templomos rendszer 362
A 7 csillaghoz Pesten
Az egyesüléshez Budán
Ferencz az őrködő oroszlánhoz
A 7 csillaghoz és egyesüléshez Budán

VI. korszak, 1795-1848 423
Aigner F., a nagymester
A budapesti testvérek és Aigner kapitány
Katonai páholyok Fiuméban
Kazinczy igyekezetei
Testvérek találkozása Budapesten
A füssi páholy
A selmeczbányai páholy

VII. korszak, 1848-1869 429
A dicső fény hajnalához Pesten
A Szt. István páholy Pesten
Pesti páholy 1863-ban
Ister páholy Genfben
Egyesség a hazában Pesten
Corvin Mátyás az igazsághoz Pesten

További kiadások:

http://szkp2.blogspot.com/1970/01/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

http://szkp2.blogspot.com/2012/04/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-tortenete.html

1993. június 1., kedd

Hódmezővásárhely története, a szabadkőművesség

Hódmezővásárhely története II/1-2.

A polgári forradalomtól az őszirózsás forradalomig 1848-1918

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hódmezővásárhely, 1993

ISBN-szám: 963-03-1550-5
Kötéstípus: Vászon
Oldalszám: 1007

Olvasható: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/hodmezovasarhely/hodmezovasarhely_tortenete_II/pages/007_a_dualizmus_kora_II.htm

Tartalom
...
A haladó polgári gondolkodás terjedése. A szabadkőművesség 338-344. oldal
...

Felvilágosodás és forradalom

Felvilágosodás és forradalom

Szerkesztette és részben írta: Lőrinc László

Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, 1993


Tartalomjegyzék

...
A szabadkőművesek 89-92
...

1993. február 15., hétfő

Egyed Emese: Gyökerészés Erdélyi Társaságunk kétszáz éves évfordulóján

Egyed Emese: Gyökerészés Erdélyi Társaságunk kétszáz éves évfordulóján

[Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság]

Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1993, 1-2 sz., Kolozsvár, 1993., 115-124. oldal

Népszerű könyvek

Blogarchívum