A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2004. december 15., szerda

Dr. Sáry Gyula: A szabadkőművesség, avagy a királyi művészet

Sáry Gyula dr.: A szabadkőművesség, avagy a királyi művészet

Dénes Natur Műhely, 2004.

A szerző közérthető olvasmányos formában ír a királyi művészetről, amely már régtől fogva a szabadkőművesség szinonimája. Ennek történeti háttere, hogy James Anderson anglikán lelkész abban a művében, amely Ősi kötelmek címen a szabadkőművesség morális szabályzatává lett, többször nevezi királyi művészetnek a szabadkőművesség gyakorlását.


A Könyvtárellátó recenziója

A szabadkőművesség fogalmát mindig titokzatosság lengte körül, mely egyesekben félelmet, elutasítást, másokban kíváncsiságot ébresztett. A szerző kötetében e szervezet melynek maga is tagja történetét, eszmeiségét és működésének elveit kívánja bemutatni. Műve fejezeteiben olvashatunk a "szabadkőmívesség" (ahogyan ő nevezi) antik időkig visszanyúló szellemi alapjairól, a nagy templomépítő páholyok vezetőtestületeinek szellemi műhelyekké való fokozatos átalakulásáról, melyek végső célja immár a "lélek templomának" felépítése az emberi szellem kiteljesedésének elérése lett. Ezekre épült szerinte az európai kultúra, mégpedig a "görög filozófia és a zsidó egyistenhit" mellett "az egyiptomi hermetizmus, a zsidó kabala a kaldeus astrológia, a levantei kereskedelmi és banktevékenység, a kelta és normann hősmondák" alapjain. Tanulmányai, kutatásai alapján megszerzett ismereteket, átélt történeteket ír le a szabadkőművességről azaz a királyi művészetről közérthető módon. Ismerteti kialakulását és csaknem háromszáz éves történelmének különös eseményeit, személyiségeit. Olvashatunk a szervezet és a Katolikus Egyház kapcsolatáról, a szabadkőművességgel visszaélő szélhámosokról és csalókról, az eszperantó nyelv és a páholyok kapcsolatáról, vagy az illuminátusokról is. Bemutatja az angliai Nagypáholy és a Grand Orient közötti különbséget, rövid áttekintést nyújt a magyar szabadkőművesség történelméről. A fekete-fehér képek gyűjteményével záródó kötet függelékében a szerző életéről, múltról és jövőről, Mozartról, a titkokról és a beavatásokról is olvashatunk.

2004. június 16., szerda

Nagy Attila: Alattomos agymosás

Nagy Attila: Alattomos agymosás

Uropath Bt., Debrecen, 2004, 62 oldalTartalom

...
A Magyar Tudományos Akadémia a francia szabadkőművesség szolgálatában 33
...

2004. június 6., vasárnap

Kupán Árpád: Szabadkőművesek Nagyváradon

Cikkei: http://szkp4.blogspot.com/search/label/Kup%C3%A1n%20%C3%81rp%C3%A1d

Kupán Árpád: Szabadkőművesek Nagyváradon

NAT (Nagyváradi Ady Társaság), 2004. Nagyvárad

A Könyvtárellátó recenziója

A szerző kötetében nem csupán a nagyváradi szabadkőművesség történetét tárja elénk, hanem a partiumi nagyváros újkori történelmének tömör és érdekes összefoglalását is. Elsőként ennek a legvitatottabb, a legellentmondásosabban megítélt szervezetnek a valós történetét, célkitűzéseit, múltbeli és jelenlegi tevékenységét vázolja fel, majd ismerteti a magyar szabadkőművesség legfontosabb eseményeit is a 18. századtól napjainkig. A fejezetet egy, a mai Románia területén működött magyar szabadkőműves-páholyokat rendszerező táblázat egészíti ki. Ezt követően ismerhetjük meg, hogyan indult meg a 19. században dinamikusan fejlődő Nagyváradon a páholyszervezés, mikor és miként alakult meg a helyi László király szabadkőműves-páholy, s milyen tevékenységet fejtett ki 1919-es betiltásáig. Külön fejezetekben olvashatunk a Trianont követő eseményekről, az előbbi páholyból kivált, s egészen a szabadkőműves szervezetek működését betiltó, 1937-es román intézkedésig működő Bihar páholy, a váradi zsidóságot reprezentáló Jezirah páholy és az újjáalakuló László király páholy további történetéről, a mozgalom II. világháború alatti rövid helyi újjáéledéséről, majd teljes megszűnésükről, végül pedig a román szabadkőművesség mai helyzetéről. A szerző igyekszik elsődleges forrásokra, a szabadkőművesség fennmaradt dokumentumaira és a korabeli sajtó közleményeire támaszkodni, ezekről az irodalomjegyzékből, illetve a források és forráskiadványok jegyzékéből tájékozódhat az érdeklődő olvasó. A kiadványt a páholyok tagságáról készített összefoglaló táblázatok gyűjteménye és névmutató zárja.

A könyv bemutatója: http://szkp1.blogspot.com/2004/12/konyvbemutato-kupan-arpad.html

Részlet a műből: http://www.galilei.hu/erdekes/kupan.pdf

Tartalomjegyzék

Bíró Béla: Várad, a világ közepe 5
Kupán Árpád: Eligazító szavak az olvasóhoz 7

I A szabadkomuvesség – a legvitatottabb,a legellentmondásosabban megítélt szervezet 9
II A magyar szabadkomuvesség Erdélyben és Magyarországon a 18 századtól 23
III A László király szabadkomuves-páholy elso évei 32
A mozgalom kibontakozásának körülményei Nagyváradon 32
A páholyalapítás elozményei 33
A páholyalapítási munka 34
A zsidóság szerepe a váradi szabadkomuvességben 36
A páholymunka kibontakozása 37
Az egységes szabadkomuves-mozgalom megszületése Magyarországon 41
A nagyváradi szabadkomuvesség az egyesülés után 42
A kolozsvári Unió páholy megalapítása 43
A váradi szabadkomuvesség válsága 44
A fellendülés kezdetei 46
IV A nagyváradi szabadkomuvesség aranykora 51
Dr Várady Zsigmond, a radikalizmus elindítója 51
A páholyház felépítése és felavatása 55
A László király páholy és a genfi konferencia 59
A páholyélet fellendülése 60
A vándorgyulések kérdése 61
Az elso országos szabadkomuves-vándorgyulés Nagyváradon 63
Újabb akciók a haladás szolgálatában 70
A radikalizálódás folytatása, bekapcsolódás a politikába 73
A váradi szabadkomuvesek a helyi gazdasági, társadalmi, kulturális életben 79
Népnevelési törekvések, a Társadalomtudományi Társaság
megszervezése Nagyváradon 81
A népoktatási törvény körüli harcok 83
A szabadkomuves Kazinczy ünneplése 85
A klerikalizmus elleni harc kiélezodése 87
Szabó Dezso a korabeli Nagyváradról és a zsidóságról 90
A Holnap antológia és a szabadkomuvesek 93
A szabadgondolkodás melletti kiállás 95
Fordulat a szabadkomuvesek közötti eroviszonyokban 97
Kísérletek a radikális irányzat megerosítésére 99
Szerteágazó szabadkomuvesi tevékenységek 102
Közös vita a radikális szabadkomuvesség célkituzéseirol 103
Grósz Menyhért ünneplése 105
Bekapcsolódás a politikai küzdelmekbe 106
Az általános választójogért indított harc 107
A szabadkomuvesség balratolódása 111
V A váradi szabadkomuvesség kettéválása 117
A Nagypáholy állásfoglalása a politizálásról 120
A békés különválás 122
1913 – az utolsó békeév 124
Dr Várady Zsigmond tragédiája 125
A szabadkomuvesi munkák folytatása 129
Pártalapítási kísérlet 130
Az 1913 év értékelése 131
Még néhány békehónap 132
Vita a nemzetiségi kérdésrol 133
Páholymunka a háborút megelozo hónapokban 135
A Radikális Párt megalapítása 136
VI A világháború és a szabadkomuvesség 141
A világháború kitörése és hatása a szabadkomuvességre 141
Az elso szabadkomuvesi békekezdeményezés 144
Egy sokat vitatott könyv Dr Ágoston Péter: A zsidók útja 148
A háború és béke kérdése 151
Az összeroskadás elott 153
A szociáldemokrata párt és a szabadkomuvesség 155
A Radikális Párt és a László király páholy 155
A szabadkomuvesek a világbékéért 157
Az összeomlás Az oszirózsás forradalom 158
A szabadkomuvesi munka háttérbe szorulása 160
A váradi szabadkomuvesek szerepvállalása az új világban 162
A proletárdiktatúra bevezetése, a Tanácsköztársaság kikiáltása,
a szabadkomuvesség betiltása 165
VII A Bihar páholy története 1912–1918 között 169
VIII A nagyváradi szabadkomuvesség története az elso világháború végétol a teljes megszunésig 183
A magyarországi szabadkomuvesség betiltásának hatása az elszakított részek magyar szabadkomuves-mozgalmára 185
A László király páholy vagyonátadási jegyzokönyvei 188
A szabadkomuvesi munka újraindulása az új impériumban 189
Antiszemita és kisebbségellenes pogrom Nagyváradon 191
A nagyváradi Jezirah páholy megalakulása 193
Újabb szervezeti változások a váradi szabadkomuvességben, a László király páholy újjászervezése 194
A romániai szabadkomuvesség betiltása 199
A Bihar páholy felszámolása 201
A mozgalom újraéledése, majd halála 204
IX A román szabadkomuvesség újraéledése és mai helyzete 207

Irodalomjegyzék 211
Források és forráskiadványok 215
I A Magyar Országos Levéltárnak a nagyváradi szabadkomuvességre vonatkozó anyaga 215
II A Királyhágómelléki Református Egyházkerület levéltára 215
III Szabadkomuves periodikák 215
IV Szabadkomuves irodalom 216

Táblázatok 218
A nagyváradi László király páholy tagsága az 1920 május 18-i feloszlatáskor 218
A Bihar páholy tagsága az 1920 május 18-i betiltásakor 220
Kimutatás a román impérium alatt muködo Bihar páholy tagjairól 221
A nagyváradi Jezirah páholy tagsága 1928 222

Névmutató 225


Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2004/12/balla-tunde-szabadkomuvesek-nagyvaradon.html

Jászberényi József: A Szent István jánosrendi szabadkőműves páholy története (1861-1894)

Jászberényi József: A Szent István jánosrendi szabadkőműves páholy története (1861-1894)

Budapest, 2004, Print-X

Szerzői kiadás, 175 old.

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2005/01/benedek-szabolcs-jaszberenyi-jozsef.html

Kőbán Ferenc(szerk.): Jézus és Mária sír, A "Mária-korszak" üzenetei

Kőbán Ferenc(szerk.): Jézus és Mária sír, A "Mária-korszak" üzenetei

Stella Maris Alapítvány, Budapest, 2004., 332 oldal

ISBN-szám: 963-214-662-XTartalom

...

A "vadállat". A szabadkőművesség 170 - 187
...

Simon Goldhill: A Jeruzsálemi Templom

Simon Goldhill: A Jeruzsálemi Templom

Gold Book Kiadó, Debrecen, 2004 , oldalTartalom

...

A Templom mint mítosz: szabadkőművesek és templomos lovagok 164-171

...

2004. június 1., kedd

Kelet 2004 / 2-3.

-: Kelet 2004 / 2-3.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2004, 83 oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja - XLVII. évfolyam, 2-3. szám

Főszerkesztő: Jászberényi József

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek


Tartalom

Tisztelt Olvasók! Kedves Testvérek! 3
Régi Kötelmek 5
Ősi Határjelek 11
Alapelvek Nagypáholyok elismeréséhez 15
Főkincstáros beszéde a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 2004. évi Nagygyűlésén 18
Az Angol Egyesült Nagypáholy levele Canterbury tiszteletre méltó érsekének 20
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy
A szabadkőművesség 22
France páholy: Kérdések és feleletek 27
Néhány gondolat külkapcsolatainkról, a regularitásról és az ezekből fakadó következményekről 31
A regularitás néhány eleméről - avagy merre ne tartsunk? 33
A tagság teendője 38
Robert Burns, a szabadkőműves költő 41
Apáról fiúra - a Benedek család és a szabadkőművesség 52
A gazdag ember kulcsai 58
Szabadkőműves bibliográfia III. (A Széchényi Könyvtárban található, 1800 után megjelent idegen nyelvű szabadkőműves tárgyú munkák bibliográfiája - I. rész) 60
www.egyongyilkossag.fw.hu 79
Híreink 81

Az év esszéi, 2004

: Az év esszéi

Magyar Napló, Budapest, 2004, oldal

Sokan úgy gondolják, hogy az esszé irodalmi műfaj, maga a negyedik műnem. Amolyan fokmérője egy nemzet irodalmának, az esszé színvonala az újabb időkben egy korszak irodalmának mércéje. A Magyar Napló válogatása természetesen szubjektív képet nyújt a magyar esszéről, inkább a magyar irodalom egy szegmensét jelöli. A kötet szerzői közt több ismert szerző is szerepel, mint Albert Gábor, Alexa Károly, Csoóri Sándor, Ferenczes István, Frenyó Zoltán, Jókai Anna, Papp Endre, Pécsi Györgyi, Szathmári Botond, Tornai József, Ugrin Gábor. Mellettük a fiatalabb generáció közül a kötetben szerepel a nyitrai egyetem doktorandusza, Benyovszky Krisztián, a Magyar Napló fiatal szerkesztője Ekler Andrea, a 2001-ben első kötettel jelentkező Máthé Andrea, az első regényével hamarosan közönség elé lépő doktorandusz, Molnár Krisztina vagy a fehérvári Árgus folyóiratban rendszeresen publikáló agrármérnök költő, Nagyatádi H. Tamás. Több írás is foglalkozik az európai csatlakozás következtében felmerülő kérdésekkel (Albert Gábor: Sorsunk Európa, Segesváry Viktor: Az információs és kommunikációs kor ideológiája), a hazánkkal, magyarságunkkal, önismeretünkkel való szembenézés szükségességével (Jókai Anna: Az önismeret irodalma, Alexa Károly: A magyar polgár - és a magyar író, Ambrus Lajos: A táj, ahol élek, Papp Endre: Identitáskeresés irodalomértésünkben). Néhány írás konkrét irodalomtörténeti problémával foglalkozik, így Kupán Árpád esszéje, mely Ady és a szabadkőművesség viszonyát érinti, Jánosi Zoltán Krúdy Gyuláról szóló írása vagy Pécsi Györgyinek a Németh László emlékkönyv ürügyén kifejtett eszmefuttatása. A kötet végén rövid szerzői életrajzok olvashatók, a hátsó borítót pedig a szerzők fekete-fehér fotói illusztrálják.

Cím: Az év esszéi
Egyéb szerző: Molnár Krisztina (vál., szerk. )
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: Magyar irodalom - Esszék
ISSN: 1589-7648
ETO: 894.511-4(082)
ÚK szám: 200413174
Kiadás: Budapest,M. Napló,cop. 2004
Egyéb: 263, [3] p.
21 cm

Wirth, Oswald: A tarot

Wirth, Oswald: A tarot

Mitológiája-mágiája-ezotériája

Fordító: Vasas Xenodiké

Hermit Könyvkiadó, Miskolc, [2004], 248 oldal

ISBN-szám: 963-9231-77-0
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötésTartalon

...
A Tarot szabadkőműves egyezései 193-196
...
Rózsakereszt és szabadkőművesség 236-237
...

2004. február 1., vasárnap

Kelet 2004 / 1.

-: Kelet 2004 / 1.

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, Budapest, 2004/1, oldal

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja, XLVII. évfolyam 1.

Főszerkesztő: Jászberényi József

Népszerű könyvek

Blogarchívum