A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2004. június 6., vasárnap

Kupán Árpád: Szabadkőművesek Nagyváradon

Cikkei: http://szkp4.blogspot.com/search/label/Kup%C3%A1n%20%C3%81rp%C3%A1d

Kupán Árpád: Szabadkőművesek Nagyváradon

NAT (Nagyváradi Ady Társaság), 2004. Nagyvárad

A Könyvtárellátó recenziója

A szerző kötetében nem csupán a nagyváradi szabadkőművesség történetét tárja elénk, hanem a partiumi nagyváros újkori történelmének tömör és érdekes összefoglalását is. Elsőként ennek a legvitatottabb, a legellentmondásosabban megítélt szervezetnek a valós történetét, célkitűzéseit, múltbeli és jelenlegi tevékenységét vázolja fel, majd ismerteti a magyar szabadkőművesség legfontosabb eseményeit is a 18. századtól napjainkig. A fejezetet egy, a mai Románia területén működött magyar szabadkőműves-páholyokat rendszerező táblázat egészíti ki. Ezt követően ismerhetjük meg, hogyan indult meg a 19. században dinamikusan fejlődő Nagyváradon a páholyszervezés, mikor és miként alakult meg a helyi László király szabadkőműves-páholy, s milyen tevékenységet fejtett ki 1919-es betiltásáig. Külön fejezetekben olvashatunk a Trianont követő eseményekről, az előbbi páholyból kivált, s egészen a szabadkőműves szervezetek működését betiltó, 1937-es román intézkedésig működő Bihar páholy, a váradi zsidóságot reprezentáló Jezirah páholy és az újjáalakuló László király páholy további történetéről, a mozgalom II. világháború alatti rövid helyi újjáéledéséről, majd teljes megszűnésükről, végül pedig a román szabadkőművesség mai helyzetéről. A szerző igyekszik elsődleges forrásokra, a szabadkőművesség fennmaradt dokumentumaira és a korabeli sajtó közleményeire támaszkodni, ezekről az irodalomjegyzékből, illetve a források és forráskiadványok jegyzékéből tájékozódhat az érdeklődő olvasó. A kiadványt a páholyok tagságáról készített összefoglaló táblázatok gyűjteménye és névmutató zárja.

A könyv bemutatója: http://szkp1.blogspot.com/2004/12/konyvbemutato-kupan-arpad.html

Részlet a műből: http://www.galilei.hu/erdekes/kupan.pdf

Tartalomjegyzék

Bíró Béla: Várad, a világ közepe 5
Kupán Árpád: Eligazító szavak az olvasóhoz 7

I A szabadkomuvesség – a legvitatottabb,a legellentmondásosabban megítélt szervezet 9
II A magyar szabadkomuvesség Erdélyben és Magyarországon a 18 századtól 23
III A László király szabadkomuves-páholy elso évei 32
A mozgalom kibontakozásának körülményei Nagyváradon 32
A páholyalapítás elozményei 33
A páholyalapítási munka 34
A zsidóság szerepe a váradi szabadkomuvességben 36
A páholymunka kibontakozása 37
Az egységes szabadkomuves-mozgalom megszületése Magyarországon 41
A nagyváradi szabadkomuvesség az egyesülés után 42
A kolozsvári Unió páholy megalapítása 43
A váradi szabadkomuvesség válsága 44
A fellendülés kezdetei 46
IV A nagyváradi szabadkomuvesség aranykora 51
Dr Várady Zsigmond, a radikalizmus elindítója 51
A páholyház felépítése és felavatása 55
A László király páholy és a genfi konferencia 59
A páholyélet fellendülése 60
A vándorgyulések kérdése 61
Az elso országos szabadkomuves-vándorgyulés Nagyváradon 63
Újabb akciók a haladás szolgálatában 70
A radikalizálódás folytatása, bekapcsolódás a politikába 73
A váradi szabadkomuvesek a helyi gazdasági, társadalmi, kulturális életben 79
Népnevelési törekvések, a Társadalomtudományi Társaság
megszervezése Nagyváradon 81
A népoktatási törvény körüli harcok 83
A szabadkomuves Kazinczy ünneplése 85
A klerikalizmus elleni harc kiélezodése 87
Szabó Dezso a korabeli Nagyváradról és a zsidóságról 90
A Holnap antológia és a szabadkomuvesek 93
A szabadgondolkodás melletti kiállás 95
Fordulat a szabadkomuvesek közötti eroviszonyokban 97
Kísérletek a radikális irányzat megerosítésére 99
Szerteágazó szabadkomuvesi tevékenységek 102
Közös vita a radikális szabadkomuvesség célkituzéseirol 103
Grósz Menyhért ünneplése 105
Bekapcsolódás a politikai küzdelmekbe 106
Az általános választójogért indított harc 107
A szabadkomuvesség balratolódása 111
V A váradi szabadkomuvesség kettéválása 117
A Nagypáholy állásfoglalása a politizálásról 120
A békés különválás 122
1913 – az utolsó békeév 124
Dr Várady Zsigmond tragédiája 125
A szabadkomuvesi munkák folytatása 129
Pártalapítási kísérlet 130
Az 1913 év értékelése 131
Még néhány békehónap 132
Vita a nemzetiségi kérdésrol 133
Páholymunka a háborút megelozo hónapokban 135
A Radikális Párt megalapítása 136
VI A világháború és a szabadkomuvesség 141
A világháború kitörése és hatása a szabadkomuvességre 141
Az elso szabadkomuvesi békekezdeményezés 144
Egy sokat vitatott könyv Dr Ágoston Péter: A zsidók útja 148
A háború és béke kérdése 151
Az összeroskadás elott 153
A szociáldemokrata párt és a szabadkomuvesség 155
A Radikális Párt és a László király páholy 155
A szabadkomuvesek a világbékéért 157
Az összeomlás Az oszirózsás forradalom 158
A szabadkomuvesi munka háttérbe szorulása 160
A váradi szabadkomuvesek szerepvállalása az új világban 162
A proletárdiktatúra bevezetése, a Tanácsköztársaság kikiáltása,
a szabadkomuvesség betiltása 165
VII A Bihar páholy története 1912–1918 között 169
VIII A nagyváradi szabadkomuvesség története az elso világháború végétol a teljes megszunésig 183
A magyarországi szabadkomuvesség betiltásának hatása az elszakított részek magyar szabadkomuves-mozgalmára 185
A László király páholy vagyonátadási jegyzokönyvei 188
A szabadkomuvesi munka újraindulása az új impériumban 189
Antiszemita és kisebbségellenes pogrom Nagyváradon 191
A nagyváradi Jezirah páholy megalakulása 193
Újabb szervezeti változások a váradi szabadkomuvességben, a László király páholy újjászervezése 194
A romániai szabadkomuvesség betiltása 199
A Bihar páholy felszámolása 201
A mozgalom újraéledése, majd halála 204
IX A román szabadkomuvesség újraéledése és mai helyzete 207

Irodalomjegyzék 211
Források és forráskiadványok 215
I A Magyar Országos Levéltárnak a nagyváradi szabadkomuvességre vonatkozó anyaga 215
II A Királyhágómelléki Református Egyházkerület levéltára 215
III Szabadkomuves periodikák 215
IV Szabadkomuves irodalom 216

Táblázatok 218
A nagyváradi László király páholy tagsága az 1920 május 18-i feloszlatáskor 218
A Bihar páholy tagsága az 1920 május 18-i betiltásakor 220
Kimutatás a román impérium alatt muködo Bihar páholy tagjairól 221
A nagyváradi Jezirah páholy tagsága 1928 222

Névmutató 225


Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2004/12/balla-tunde-szabadkomuvesek-nagyvaradon.html

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum