A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1970. január 3., szombat

Wiebe, Karl: Freimaurerischer Denkmünzen und Medaillen, Deutschland (Nachträge). Ungarn

Wiebe, Karl: Freimaurerischer Denkmünzen und Medaillen, Deutschland (Nachträge). Ungarn

Sorozat: Abbildungen Freimaurerischer Denkmünzen und Medaillen V.

Rademacher, Hamburg , 1903, 56+20 oldal


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvekRecenzió:

Numizmatikai Közlöny, 1903. II. füzet 109-110. (Az 5. kötetről)


[Carl Wiebe:] Hamburgische Zirkel-Correspondenz Freimaurerische Denkmünzen und Medaillen. Band V. Deutschland (Nachtriige) — Ungarn. Hamburg, 1903. 4. Rade­macher. 56 lap és 82-101. képtábla.
Száztizenöt, a magyarországi nagypáholyok alá tartozó szabadkőműves-páholynak érmeit és jelvényeit sorolja föl e könyv pontos leírásban és hű fénynyomatú képekben, melyeket — az ember alig hinné, minthogy a könyv Hamburgban szerkesztődött és jelent
meg. — Budapesten Divald Károly készített, Kisfaludy-utcai műintézetében.
A hazai szabadkőműves-érmek teljes gyüjteménye sehol sem található együtt. E teljes lajstrom összeállítása végett a m. nemz. múzeum éremtárán kívül Lintz és Kistner braun­schweigi, Reges frankfurti, Kiewy hamburgi, Shackles hulli és Nagel bécsi gyüjtők gyüj­teményeit is kellett igénybevenni, sőt közvetetlenül egyes páholyokhoz is fordulni. A tárgy iránti elfogultság nélkül, tisztán numizmatikai és medaillisztikai szempontból tekintve e szép kiállítású kötetet, mindenesetre örvendenünk kell, hogy hazai társadalmi életünk e többé figyelmen kívül nem hagyható tényezőjének: a magyar szabadkőművességnek numiz­matikai emlékeit úgyszólván teljes sorozatban összeállítva, a páholyok alakulására, meg­szüntére stb. vonatkozó adatokkal, sőt, a mi külföldi műnél bámulatos, a feliratok magyar irodalomtörténeti vonatkozású magyarázataival fűszerezve, a városnevek magyar (nem német !) megnevezésével,   tehát Győr és Pozsony, nem pedig Raab és Pressburg — és itthon készült, igen jól sikerült képekkel illusztrálva tanulmányozhatjuk. Á magyarországi vonatkozású 16 képtáblán az egyszerű és a sablonos fajtákon kívül több eredeti, sőt bizarr alakítású jelvényre is akadunk. Ilyenek a budapesti Reform-páholy feketére okszidált halálfejű jelvénye a keresztbe rakott csontokkal, a pozsonyi Pionnier-páholynak a bécsi Waschmanntól mintázott szép bronz plakettje, a pozsonyi Lessing-páholynak rendkívül díszes és becses, zománcos nagy ezüst érme, a budapesti Erzsébet-páholy jelvénye (szikla­darabot tartó hatalmas saskarmok), a szimbolikus és szent János-rendű nagypáholyok rendjelszerű zománcos csillagai.
Külföldön mindinkább növekedik az e fajta jelvények gyüjtöinek száma és a szabad­köműves-érmek árai ehhez képest élénk emelkedést mutatnak.

Numizmatikai Közlöny, 1904. I. füzet 21. Szabadkőműves érmek kiadása (A 6. kötetről és a Katalógusról)

A hamburgi Zirkel-Correspondenz kiadásában megjelent (név nélkül) Carl Wiebe Freimaurerísche Denkmünzen und Medaillen című művének VI. kötete, melyben a francia­országi páholyok érmein kívül a többi államok hasonló emlékeinek pótlékai foglaltatnak. Vannak köztük magyarországiak is. Ezek egyike a budapesti „Régi Hívek" páholynak ezüst plakettje, mely Payr Ede (a magyarországi nagypáholy hivatalos lapjának szer­kesztője) 25 éves tagsági jubileuma alkalmára készült. Ez a darab mint magyar arcképes plakett érdekelt minket első sorban.
Előlapján férfi mellképe balfelé ; a vállszelvényben L. A. mesterjegy és két ezüst­ponc. Hátlapján cirkalom és derékszög alatt : A RÉGI HIVEK ¨ I 1878-1903 I PAY'R EDE tv:. nek I Lenn manupropria-féle diszítmény.
A plakett ezüstből és bronzból is készült, 75 mm. magas és 55 mm. széles, hosz­szúkás négyszög alakú.
Ezzel a VI. kötettel egyelőre befejezést nyert a szabadkőműves-érmeket és jelvé­nyeket ismertető munka ; a további, újabban kiadandó ilynemű érmek azonban, úgy lát­szik, időnkint megjelenő pótkötetekben lesznek ismertetve.
A fönti kötettel egyidejűleg jelent meg, ugyanazon kiadásban, egy nyolcadrét kötet, e címmel : Katalog der europaíschen Freimaurer Medaillen. General-Inhaltsverzeichniss zu Band I—VI des Medaillenwerks. E könyv országonkint és ezeken belül betűrendben sorolja föl az egyes városokat s az ott lévő páholyok érmeit, az évszám, átmérő, felirat és éremkép felsorolásával és folytonosan hivatkozva a Medaillenwerk képtábláira és szá­maira. Célja a repertoriumok célján kívül az is, hogy az esetleg felmutatandó idegen jel­vények valódiságát a páholyok ellenőrizhessék és a netáni koholt jelvényeket felismerhessék.
Örömmel konstatáljuk itt, hogy a fönt tárgyalt VI. kötet képtábláit, úgy mint az előző V. kötetben levőket is, Divald Károly készítette Budapesten a Hamburgban megjelent munka számára ! Méltányoljuk a hazai ipart !Forrás:

http://www.worldcat.org/oclc/246462369

Könyvtár:

http://gateway-bayern.de/BV023224409

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum