A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1970. január 2., péntek

Huszár Károly: Száz év előtti vallásharcz

Huszár Károly: Száz év előtti vallásharcz

Alcím: Történeti és életképek magyar nép számára / A jelenkor tükre

Írta: Huszár Károly prépostkanonok

A Lelki házi kincstár ajándéka

Csitári K. és Társa Könyvnyomdája, Székesfehérvár, 1898, 448 oldal

Címváltozat: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/huszar-karoly-szaz-ev-elotti_02.htmlRészlet a könyvből:

"Térjünk azonban vissza tárgyunkra és lássuk ama korbeli fejedelmek, a már nevezett II. Fridrik porosz királyon kivül, minő nagy részt vettek a kereszténység elleni összeesküvésben. Hogy már 1730. óta a szabadkőmüvesek titkos szövetkezete Bécsben létezett, hogy I. Ferencz császár, Mária Terézia férje, maga is szabadkőmüves volt, hogy Mária Terézia császárné tanácsosainak egy része, mint: Greiner, a császárné titkára, van Swieton, a tanulmányi bizottság elnöke, Birkenstock, ugyanama bizottság tagja stb. a titkos szövetség tagjai voltak, jól tudjuk; szintugy, hogy ezek az emberek a legfontosabb helyeket az államban, teszem a tanári székeket az egyetemeken szabadkőmüvesekkel töltötték be. Ugyanama játék folyt Ausztriában mint Francziaországban, és ha 1743-ban az összeesküvőket Bécsben páholyukban meg lehetett még lepni és szétugrasztani; ez csakis kevés esztendeig tartott, és aztán az Isten elleni összeesküvést nyíltan üzték. Igy egyedül Bécsben 1750. óta egész sor teljesen szervezett és zúgpáholy volt és különösen 1770-1790 közötti időben a szabadkőmüvesrend az osztrák tartományokban ugy elterjedt, hogy államot képzett az államban és mindenen uralkodott. Az összeesküvők levélváltásában több iratot lehet találni, melyek bizonyitják, hogy II. József német császárt a kereszténység elleni összeesküvés titkaiba beavatták. Igy először is október 28. 1769. Voltaire irta d'Alembertnek: "Hallj egy fontos újságot: Grimm állitja, hogy a császár a mieink közt vagyon." De hogy e fontos hirről meggyőződjék, aztán novemberben 1769. II. Fridrikhez irt: "Egy cseh, a ki sok észszel és bölcselettel bir, tudósitott, hogy Fölséged a császárt a mi szent titkainkba beavatta." Mit felelt a trónon ülő bölcselő ezen iratra, eléggé kivehetjük Voltairenek november 21. 1770. hozzája irt leveléből, a hol mondja: "Fölséged nagyon hizelgett nekem ama hirével, hogy a császár a romlás utján vagyon. Igazán szép aratás a bölcseletnek!" II. Fridrik tehát, mint Voltairehez augusztus 18. 1770. irt leveléből kitünik, legalább azt mondotta, hogy II. József Voltaire műveit örömest olvassa, sőt, hogy a hányszor csak tehette, olvasta és hogy legkevésbé sem balhitü." E szavak oly ember szájában, a ki minden religiót nem tartott semmi egyébnek, mint balhitnek, épen nem kétértelmüek, és azt mutatják: hogy II. Józsefnek szintugy mint II. Fridriknek nem volt religiója. És valóban a különben szivből jóságos, de megtévesztett II. József császárnak egész magaviselete nagyon is mutatta, mennyire be van az összeesküvés titkaiba és az álbölcsek fogalmaiba avatva és szakadva. Ama háboru, melyet a religiónak üzent, eleinte csak apró csatározás volt és politikai képmutatásban állott, de nem sokára zsákmányolás, egyházrablás és erőszakra változott. Legelőször II. József az összeesküdtek kivánságára nagy számu kolostort eltörölt. Kiüzte a barátokat és apáczákat czellájokból, még a karmelitákat is, kik szegénységöknél fogva az állami birvágynak legkisebb ürügyet sem adtak megszüntetésökre."


Tartalom

Nincs semmi új; a titkos társulatok csak majmolják és újra megpróbálják, a mi száz év előtt történt 1
Vezérférfiak, törekvéseiknek gyászos vége 2
Voltaire 3
II. Fridrik porosz király 6
D'Alembert 8
Diderot 10
A kereszténység ellen összeesküdtek 11
Az osztrákház ellen 19
Katholikus országok mai nap sehol nem léteznek; népeiket rendszeresen megrontják; belháborúk és pártoskodásokban önmagokat marczangolják 19
A sajtó hatalma, iránya, biztatása 21
Az "Encziklopédia" hitetlenség és istentelenség fegyvertára 31
Jezsuiták ellen a jánsenisták 37
Katholikus udvarok ministerei 39
Pombal, Malagrida, Choiseul, Pompadour 40
Jezsuitákat védik a franczia püspökök 41
II. Fridrik a jezsuitákról 45
Jezsuiták helyzete Spanyol, Nápoly és Pármaországban, Ausztriában 46
Porosz és Oroszországban, Sziléziában 47
D'Alembert, Voltaire ellenök van, holott ez dicséri őket 49
Fridrik, Katalin megtűrte őket haszonlesés, ellenkezésből 51
XIV. Kelemen a béke kedvéért feláldozta őket 54
Titkos társaságok 54
II. Fridrik: a barátokat ki kell irtani 56
Nélkülök bárbárságban volnának a népek 59
Hirhedt Brienne prelátus 61
Voltaire sürgeti a szövetkezést 62
Cleveben intézetet kell állítani 64
A franczia akadémia, mely kezdetben minden istentagadót kizárt, utóbb csak az istentelenek előtt volt nyitva, majd alig talált benne az ember hívő keresztényt 67
Beauzee istenfélő akadémikus 71
A vezérférfiak szóval és írásban a kereszténység, minden religió ellen törnek 73
II. Fridrik velök tart, támogatja, bátorítja őket 79
Diderot buzgón és komolyan magyarázza lányának az új szövetséget 83
Voltaire megbízza d'Alembertet, hogy személyes társalgásban iparkodjék az ifjúságot megnyerni 84
A leendő trónörökösre akartak befolyást nyerni 85
A jeruzsálemi templom fölépítését tervezik, hogy megmutassák a népeknek, hogy a keresztények Istene és prófétai hazugok és csalók 88
Az összeesküvést a császárok és királyok stb. dédelgették, előmozdították 89
A szabadkőművesek 1730 óta Bécsben, I. Ferencz császár, M. Terézia férje, tagja volt, 1770-1790 közötti időben államot képzetek az államban és mindenen uralkodtak 91
II. József tettei 92
II. Katalin 93
VII. Keresztély 95
III. Gusztáv 95
Poniatovszki 95
A religió felforgatása a fejedelmekre háramlok 95
A bölcselők neveltek a trónok bukásán, mely az oltárok bukását csakhamar követte 96
Kivétel III. György angol király 96
A többi fejedelmek 97
XVI. Lajos 100
Voltaire jegyzéke szerint sok oly szabadkőművesek vannak, kiknek családaik ezelőtt nemesség és vitézség által tűntek ki 103
Egyszerre az egész tanult világ álbölcscsé lett 104
Rousseau, Buffon, Montesquieu, Boulanger, d'Argens, Frerret, Helvétius, Mormontel, Condorcet 105
Papok: Morelets, Beadeau, Barthelemi, Raynal, Noel, Syeyes. A papság egyáltalán jó maradt és kötelességét teljesítette 107
Voltaire először azt hirdette: "Romboljátok le az oltárokat", nemsokára lehetett hallani: "Törjük össze a fejedelmek királypálczáit" 111
Az álbölcsek a kereszténység Istenét és egyházát megsemmisítni, a fejedelmeket és uralkodókat kiszorítni akarják 112
Condorcet 112
Lametrie, Alfons, Voltaire 116
Franczia Mercur 119
D'Alembert 120
A királynak nem hagytak egyebet, mint a királyi tekintély gyűlöletességét 122
Montesquieu "Törvények Szelleme" 123
Helvetius: "Az Ember" 127
Raynal, Charü: "Természet Rendszere", Diderot 128
Mik a bölcselők? 129
II. Fridrik kijózanodva, tanácsolja a királyoknak, hogy e veszélyes őrülteket zárják a bolondok házába 131
Segnier főügyész vádat emel az összeesküvők ellen 131
A papság is. Beuregard a szószéken 132
Az összeesküvők kezökbe veszik némi ürügy alatt az iskolákat 135
Megnyerik részökre az iskolatanítókat 138
A felsőbb és középiskolákat, iparos és földmíves képzőiskolákat, gazdasági egyleteket, lányiskolákat hatalmokba kerítok 140
A voltaképi és igazi népképzéssel nem törődnek; mert nem oktatni akarták a népet, hanem csak elcsábítani 142
Leroy, a trón és oltár elleni összeesküvőnek nevezetes vallomása 144
Helvétius, Damilavillel, Thiriot, Saurin, Holbach, d'Argenteul, Grimm, La Harpe, Meslier hithagyó plebános 148
Voltaire megjósolja a forradalmat 149
Legelőször Genfre irányozta figyelmét 150
Montesquieu, Rousseau, Boviet, Servan, Dupon segítik 152
Mably, II. József császár 154
Lázadás Erdélyben, Hora 156
Ribiczi fiváre, Bradi-Sador grófén 157
Jezsuiták buzgalma 158
Voltaire a királyok ellen szőtt összeesküvésnek is feje volt 160
Párizsban mint legdicsőbb hőst fogadják; csak a religió öltött gyászt. Vérhányásba esett hirtelen 161
Borzasztóan kínlódik. Bocsánatot kér az Istentől és anyaszentegyháztól 162
Dühöng, átkozódik, a megrendítő látványt és siralmat nem lehetett kiállani 166
D'Alembert folytatta agyarkodását a trón ellen, midőn hozzá is belépett a halál. Condorcet nem bocsátja be hozzá a papot 167
Diderotot fiatal könyvtárnoka keresztény módon figyelmezteti, falura viszik, nehogy megtérjen 168
II. Fridrik sopánkodik a religió hanyatlása fölött, hitetlen maradt, kétségbeesve halt meg 171
Ezek nyomába léptek a szabadkőművesek, illuminátusok 173
Weishaupt, Knigge, Cazotte, La Harpe, Champfort 174
Cazotte jövendölése felőlök 176
Legpontosabban teljesült 178
A szabadkőművesek élén orleansi Fülöp állott, az álbölcsek feje Condorcet volt 178
Dultak a kereszténység, oltárok, trónok ellen - Szerencsétlen XVI. Lajos helyzete 179
Számos tagokat ki kell vennünk közőlök 180
Kis és nagy titkaik 181
A szabadság 4-ik évében és az egyenlőség első napján riadoznak. Jelszavok, titkuk: Szabadság, egyenlőség, testvériség 188
Ennek bírálata 185
Nagyon fontos dolog, hogy a szabadkőművesség titkát minden népek ismerjék 188
Vak engedelmesség 190
Az újoncz esküje a titoktartásra 193
Az egyenlőség és szabadság végső magyarázata: felszabadítás minden vallási törvény alól és gyűlölség minden monárkia ellen 195
Rémület a borzasztó eskü miatt 196
Nagy Oriens 198
Könnyű volt utonálló rablókból páholyt állítani, a katonák és ügynökök, gyujtogatók és hóhérok szerepeit előre kiosztani 200
Málta szigetben természeti religió; eljött az idő, a forradalmat a zsarnokok halála által végrehajtani 203
Sinetty lázit, a trónok és oltárok elbuknak 204
"Társasági szerződés" nevű hírhedt páholy 206
Az igazi franczia hazafi figyelmezteti a ministert 207
Szövetkezik az illuminátus szekta 209
Keletkezése Németországban Weishaupt Ádámtól, ennek erkölcstelensége 210
Legszörnyűbb dolgokra határozza el magát, minden religió, kormány és tulajdon ellen volt 214
Szent Benedek, szent Ferencz, szent Ignácz, jezsuiták berendezését megcsodálta; de azért a törvények és haza, a religió és erkölcs ellen tör 216
A nihilisták akarják bukott terveit valósítni 218
Törvénykönyve 219
Vélekedése a szabadságról: minden religiót, polgári társaságot, külön tulajdont meg kell szüntetni 221
A szekta két osztálya: jelentők 223
Szerzetesek, jezsuiták, lelki szegények, fejedelmek, asszonyok iránt ovatosság 225
Fiatalok, hatalmas nemesek, tanulékony és barátságos emberek, művészek, mesteremberek, városiak, kalmárok és kanonokok kellenek 227
A fejedelmek tanácsosai és tisztviselői stb. hogyan toborzandók 228
Meg kell őket nyerni vagy semmisítni 233
Skót, papság, kormányzó, emberkirály, áreopágfok 234
Új földrajz, naptár, betűk helyett számok 235
Teljes kifürkészés, engedelmesség 237
Huszonnégy fontos kérdés 238
Minerválfokra avatás 240
Renner nyilatkozata 1242
Cosandey 253
Epopt 264
Hierofánt beszéde 267
Birálata 274
Hierofánt folytatja 276
A hatóságok és fejedelmek fontolgassák meg 284
A skót lovag fokára avatás 286
Az erkölcsrendészet az illuminátus előtt abban áll, hogy az emberek az uralkodóktól megszabadulván, önmagokat kormányozzák 289
Végrendelet készítendő 290
Új fokra léptetés 291
Paizs, csizma, köpeny, kalap 294
Királyember 296
Minden religió, kormányforma, tulajdon felforgatása 297
Bűvész emberkirály fokának pokoli szándéka 298
Skót lovagok 301
Áreopágiták 303
Epoptok 304
Vége lenne az emberi társaság és tudománynak 305
Könyvtár 307
Vonzani kell a nyilvános tanítást és nevelést, az egyházmegyék kormányzását, a teologiai tanszékeket és szószékeket, írókat 308
Oktatás, pénztár 310
Iskolák, tanítók, kalmárok, kanonokok, papnöveldék, elöljáróik megnyerése 312
Oktatás a tartományi főnökök részére 314
Nemzeti igazgatók és nagy hatáskörük 318
Mindenki titkát tudja az áeropágtanács; itt van a kovácsműhely, hol az új religiót gyártják 321
Oroszországi nihilisták 324
Weishaupt kényurasága, első illuminátus az egész világon 325
Czél: Az egész világot tanítsa, a fejdelmeket, törvényeket és oltárokat nélkülözze, valamennyi népeknek a szabadságot és egyenlőséget visszaadja és így az emberkirály forradalmát eszközölje 327
Szinlelheti magát, a világi és egyházi hatalmak javára látszólag nyilvános dolgokat is végezhet 328
A levelezés tárgyai 329
Halálos ítélet, láthatatlan hadsereg; egy jelre minden trónok, vallási és politikai alkotmányok meginognak 330
A fokozatos tábla 332
A nemzetek és religiójok, a társadalmak és törvényeik fölé szállt átok, oltárainkat, palotáinkat, remekműveinket és városainkat, sőt kunyhóinkat is elhamvasztja. Az utolsó Spártákus és a sátán beszéde 334
E diadalmak gyászos hírnöikeit látjuk 335
A szekta vezényli még ma is mindama forradalmakat, melyeket az emberi társaság feldulása és feldarabolásának befejezésére szükségeseknek tart 337
Az illuminátus rend négy korszaka 338
A sok zúgtársaság 339
Weishaupt 1776 május 1-én tette le szektájának alapját; első tagjai 340
Titkos iskolája 344
Zwack Xaverius, öngyilkossági szándéka 348
Sok tanár és tanító a szektában 352
Teljes erővel dolgoznak a szerzetes papok ellen; támogatják a papi testvéreket, népiskolákat 353
Weishaupt szabadkőműves lesz, szövetkeznek 356
Rózsafrigyesek 358
Knigge jelleme, törekvése 358
Templomlovagok 362
Schrőder 363
Knigge a fejedelmeket és kormányokat befolyásolja és kormányozza 364
A szabadkőműveseket egy millióra lehetett tenni; befolyásaik a fejedelmek és népekre 367
Forradalomra törekedtek 369
Az avatottakra vetett borzasztó próbák, esküvések, fenyegetések 370
Knigge pontjai, törekvései 373
A szövetség terjedése 1783-ban 378
Meghasonlás Weishaupt és Knigge között 379
Nagy zivatar tódult Weishaupt fejére 380
Kitiltás 381
Mesterfogások és fondorkodások 382
Cosandey és Renner tanárok 384
Házkutatás után talált irományok 385
A fejedelmek tétlenek, a bajor udvar erélyesebb 387
Fejedelmi és egyéb avatottak 388
Weishaupt menekülése, fenyegetése 393
Bode váltja fel 397
Az illuminátusok vádolják a jezsuitákat 399
Bahrdt, Dittfurt, Nikolai, Mendelsohn, Biester, Gedicke, Leuchsering 400
Szivesen fogadják az írókat póstamestereket és könyvárusokat 401
A kereszténységet a természeti religióra akarják visszavezetni, olvasóköröket állítanak. A német szövetséget fölfedezvén, Bahrdt fogságba kerül 403
Az iskolatanítókat, fejedelmek nevelőit, tanárokat titkaikba avatják 404
A kath. országokban is terjedtek 404
Az összeesküvés vulkánjának kitörésére az idő elérkezett 405
Francziaország 406
Mirabeau 407
A sok kölcsön és pénzügy, Orleans Fülöp, a sok páholy az egész kereszténység és király ellen 408
A csufos eskü forma 413
A fekete és vörös jegyzék 414
A társadalmi szerződés páholya 416
Női avatottak, fejedelmi és herczegnői szövetségesek 417
A franczia szabadkőművesek és német illuminátusok szövetkeznek. Új fok: szabadság egyenlőség és természeti religió elvével 418
Szabadkőművesek mindenütt szaporodnak 419
Politikai bizottságok és választmányok 419
Az általános összeesküvés napja 1789 július 14-re kitűzve 420
Jákobinusok, vak és teljes alávetés 421
Kik a jákobinusok? 422
Törnek az Isten, királyok és polgári társulat ellen 425
Az egyszerű avatottakat előtérbe teszik és előre küldik 426
A papokat kirabolják, templomaikból kikergetik, száműzik, százanként lemészárolják, a becsületről megfeledkezőket és szószegőket papi czímök és hivatal jellegöktől s méltóságuktól megfosztják, a népet arra szoktatják, hogy minden religió nélkül legyen 427
XVI. Lajos 429
A trónok és polgári társaság maradványa a tulajdon romjaival eltűnik 431
Valóságos egyenlőséget akarnak, vagy halált 432
Bemutatja magát a szekta 433
Gyorsan terjedt mindenütt a forradalom 434
Mit tett a szekta 442
Írhon, Angolországnak nem árthatott 443
Mikép őrizkedhetünk tőle 444
A fejedelmek és népek közti egyesség égető szükség 447
Az állítólagos bölcselet volt az égi büntetések forrása 447
Isten az ellene való lázadást a trónok és társadalmi rend felforgatásával megbosszulja 448

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum